زندگی هوشمند

زندگی هوشمند


اتوماسیون خانگی :

زندگی هوشمند | اتوماسیون خانگی امنیت ارائه میکند و راحتی خیال به ھمراه دارد. در عصر پیشرفته امروزی، آدمھا ھنوز ھم درباره میزان خدماتی که فنآوری می تواند به ما ارائه کند، سردرگم ھستند. نبض اتوماسیون خانگی را بگیرید، متوجه میشوید که حال آن کاملاً خوب است . درحال حاظر، صاحبخانه ھا میتوانند ابزارھای خانه و سیستمھای امنیتی خود را از ھر جایی دورادور کنترل و پایش کنند. طوری که پیش از این، ھیچ کس شاھد آن نبوده است. و این ابتدای کار است.

اتوماسیون خانه هوشمند:

شرکت ارمان الکترو هوشمند پارس مجموعه ای از محصولات اتوماسیون خانگی خانه  ھوشمند از قبیل درھای کنترلی از طریق اینترنت، ترموستات قابل برنامه دھی، حسگر حرکتی، و کنترل روشنایی و همچنین قفل های دیجیتال را ارائه میکند. سیستم این شرکت ھمچنین در صورتی که دمای محیط کاھش پیدا کند یا قفل درب جلویی باز شود، یا حسگرھای حرکتی با تداخل ھمراه شوند، به صاحبخانه پیامی ارسال میکند. صاحبخانه ها می توانند به وسیله تلفن ھوشمند یا رایانه خود به این قابلیت ھا دسترسی یابند. ھنگامی که کاربران از طریق رایانه خود به سیستم دسترسی می یابند، می توانند مصرف انرژی خود را بسنجند، تصاویر را در آن ذخیره سازند و تنظیمات اعلام ھشدار را تغییر دھند.

اتوماسیون خانگی هوشمندی
اتوماسیون خانگی هوشمندی

سازنده خانه در شرکت سیستمھای خانگی بلمان:

دیوید بلمان، سازنده خانه در شرکت سیستمھای خانگی بلمان گفت: به راحتی میتوانید سیستم ھای اصلی خانه خود را از ھر جایی به وسیله رایانه و یا تلفن ھوشمند خود کنترل و پایش کنید. به نظر ما این سیستمھا در نسل آینده خانه سازی به کارمی روند.

مشخصاً یکی از مھمترین امتیازھای سیستم ھای اتوماسیون خانگی ارتقای سطح ایمنی و حفاظت است. تابستان بھترین زمانی است که امنیت در خانه برقرار شود، در این فصل صاحب خانه ھا درب ھا را نیمه باز و پنجره ھا را باز می کند . سارقین به این امر آگاھی دارند و ھنگامی که فصل تغییر میکند، میخواھند که از این امر استفاده کنند.

خوشبختانه شرکت هوشمندی سیستم ھای اتوماسیون خانگی را به قابلیت ھای حفاظتی و امنیتی مجھز می کند و این سیستم ھا امکان پایش از راه دور و جامعی را به کاربران می دھند. با این فنآوری ھا، صاحب خانه ھا می توانند از راه دور به وسیله تلفن ھوشمند یا رایانه و یا ابزاری متصل مانند درب ھای خانه را قفل و یا باز کنند. آن ھا ھمچنین با قابلیت ھای نظارت تصویری می توانند چشم به وسایل خانه خود داشته باشند. سیستم ھای این شرکت ھمچنین می تواند به گونه ای برنامه دھی شوند که در صورت شناسایی ھر گونه حرکتی در اطراف خانه ، به کاربران پیام ھشدار ارسال کند. ھنگامی که نمای تصویری ثبت و ضبط شد، سیستم می تواند به صاحب خانه پیامک یا رایانامه ای ارسال کند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *