پروژه های اجرایی شرکت هوشمندی در زمینه هوشمندسازی خانه، نصب انواع قفل های دیجیتال، قفل های هوشمند، قفل های الکتونیکی، قفل های رمزی و قفل های هتلی.